top of page

05דירה קטנה וחמודה , ירושלים

דירה הנמצאת במרכז העיר, בפרויקט יוקרתי, בירושלים. האתגר התכנוני נבע מכך שלדירה יש חזית אחת בעלת חלונות. פונקציות כמו מטבח, חדרי שירותים מוקמו בחלקה הפנימי של הדירה, וחדרי המגורים וחדר האירוח מוקמו בחלק עם החלונות.

פרויקטים

bottom of page